Zwroty i Reklamacje

Każdy produkt zakupiony w Kidstory.pl można zwrócić w terminie 30 dni od momentu dostarczenia przesyłki. Produkt nie powinien nosić śladów użytkowania.

Zwrot środków zostanie przekazany w takiej samej formie, w jakiej dokonano zapłaty za zamówienie. Jeśli wybrałeś/-aś płatność za pobraniem, w formularzu uzupełnij numer konta i dane do przelewu.

Zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej. W praktyce środki powinny znaleźć się na Twoim koncie w przeciągu 3-5 dni roboczych.

Jak dokonać zwrotu?

1. Spakuj wybrany produkt

2. Wejdź na stronę https://szybkiezwroty.pl/pl i wybierz sklep KID STORY

3. Wybierz metodę zwrotu

4. Nadaj paczkę

Zwrotu można też dokonać za pośrednicwtem dowolnego kuriera bezpośrednio na poniższy adres. Chęć zwrotu należy wtedy zgłosić e-mailem na adres hello@kidstory.pl.

Dane do wysyłki zwrotu:

Sportano /Kid Story

ul. Innowacyjna 15

66-002 Nowy Kisieliń

 REKLAMACJE


1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, są określone w przepisach rozdziału 5a Ustawy o Prawach Konsumenta.
2. Produkty oferowane w ramach Sklepu Internetowego mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt zgodny z zawartą Umową Sprzedaży.
4. Reklamacja związana z zakupionym Produktem może zostać złożona przez Konsumenta w szczególności pisemnie na adres: Kid Story Sp. z o.o. ul. Reja 15/12, 65-076 Zielona Góra lub za pośrednictwem poczty e-mail: . Zwykle celowe jest dostarczenie Sprzedawcy Produktu razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy jego zbadania. Sposoby bezpłatnego dostarczenia Produktu Sprzedawcy w związku z reklamacją są opisane w zakładce „zwroty i reklamacje” w ramach Sklepu Internetowego. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.
5. Jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta, żądać jego naprawy lub wymiany. Zastrzega się jednak, że w przypadku gdy doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta (naprawa lub wymiana) jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, wówczas Sprzedawca może:

a) dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub
b) naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, lub
c) gdy niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczy zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży – w przypadku odmowy, Konsumentowi przysługują uprawnienia wskazane w ust. 7 poniżej.

Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, a w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży, oraz niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży.

6. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych dla niego niedogodności, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
7. Konsument może, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych w Ustawie o Prawach Konsumenta, złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy wystąpiła przynajmniej jedna z następujących sytuacji:

a) Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Produktu zgodnie z ust. 5 lit. c powyżej;
b) Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Produktu zgodnie z ust. 6 powyżej;
c) brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży;.
d) brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży.
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności sprawy wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.

8. Konsument nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jest nieistotna. Nie wyklucza to realizacji przez Konsumenta prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z postanowieniami określonymi w punkcie X Regulaminu.
9. Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych przez Sprzedawcę na podstawie Umowy Sprzedaży, Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz Produktami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.
10. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.
11. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument niezwłocznie zwraca towary Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi Cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedawca zaleca podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (i) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności okoliczności wskazujących na niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży; (ii) żądania napraw lub wymiany, ewentualnie w przypadku okoliczności wymienionych w ust. 7 powyżej, oświadczenia o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu do Umowy Sprzedaży; oraz (iii) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim są jedynie zaleceniem i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem przedmiotowego zalecenia.
13. Sprzedawca odpowiada z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniał w chwili jego dostarczenia i został ujawniony w ciągu dwóch lat od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi.
14. W odniesieniu do Produktów z Elementami Cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Sprzedaży treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową Sprzedaży miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Produktu z Elementami Cyfrowymi.
15. Jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży na zasadach określonych w art. 43b ust. 4 Ustawy o Prawach Konsumenta, tj.:

a) w zakresie przydatności do celów, dla których zazwyczaj korzysta się z tego rodzaju Produktów, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) w zakresie występowania w takiej ilości i posiadania takich cech, w tym trwałość i bezpieczeństwo (a w odniesieniu do Produktów z Elementami Cyfrowymi również funkcjonalność i kompatybilność), jakie są typowe dla tego rodzaju Produktów, których Konsument może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Produktu i publiczne zapewnienie Sprzedawcy, z zastrzeżeniem art. 43b ust. 2 pkt 2 Ustawy o Prawach Konsumenta;
c) jeżeli jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży i odpowiada opisowi takiej próbki lub wzoru;
d) dostarczenia Produktu z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać.

16. W przypadku Produktów z Elementami Cyfrowymi, jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie dostarczanych aktualizacji, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności tych Produktów z Umową Sprzedaży, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z Umowa Sprzedaży Produktu z Elementami Cyfrowymi, wynikający wyłącznie z braku dokonania tych aktualizacji, jeżeli:


a) Konsument został poinformowany o konieczności aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji.

 

Formularz reklamacyjny


 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ


1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą;
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów);
d) Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi również źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.


 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie:

a) 14 dni od dnia, o którym mowa w ust. 5 poniżej („Ustawowe prawo odstąpienia”);
b) od 15 dnia do 30 dnia od dnia, o którym mowa w ust. 5 poniżej („Umowne prawo odstąpienia”).

2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży / ew. innej umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość może zostać złożone na przykład pisemnie na adres: Kid Story Sp. z o.o. ul. Reja 15/12, 65-076 Zielona Góra lub w formie wiadomości e-mail na adres , lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności Sklepu Internetowego. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
3. W sytuacji, gdy Konsument wybierze elektroniczną formę odstąpienia od Umowy Sprzedaży / ew. innej umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość, Sprzedawca jest zobowiązany do przesłania Konsumentowi potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Sprzedawca prosi o dodanie w miarę możliwości w oświadczeniu o odstąpieniu numeru Zamówienia lub rachunku – może to przyspieszyć obsługę złożonego oświadczenia o odstąpieniu.
5. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:

a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo
b) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
W przypadku innych umów zawartych na odległość bieg terminu rozpoczyna się od dnia zawarcia danej umowy.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w wysokości przekraczającej koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy.
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy tj. w szczególności koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument zwraca Produkt na adres: Kid Story Sp. z o.o. ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 15, 66-002 Zielona Góra.
9. W przypadku Ustawowego prawa odstąpienia Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Umowne prawo odstąpienia przysługuje Konsumentowi wyłącznie w stosunku do Produktów nie noszących śladów użytkowania, kompletnych oraz nieuszkodzonych. Konsument traci Umowne prawo odstąpienia, jeżeli skorzysta z Produktu w sposób, który wykracza poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (i) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę, za którą Konsument jest zobowiązany do zapłaty Ceny, za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości (np. zrealizowane wybranych przez Konsumenta Usług Dodatkowych); (ii) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (iii) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (iv) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (v) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (vi) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (vii) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (viii) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przed Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
11. Skuteczne odstąpienie przez Konsumenta od umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej nie skutkuje odstąpieniem od zawartej Umowy Sprzedaży. Skuteczne odstąpienie przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży skutkuje wygaśnięciem umowy o świadczenie Usługi Dodatkowej, chyba że umowa o świadczenie Usługi Dodatkowej została już wykonana.

Najczęściej zadawane pytania

Chcę zwrócić produkt za pomocą InPost Paczkomaty. Jakie gabaryty może mieć paczka?

Aby zamówić/zwrócić produkt przez InPost Paczkomaty, paczka musi ważyć maksymalnie do 25 kg i mieścić się w jednym z trzech poniższych gabarytów:

  • gabaryt A – maksymalne wymiary 8 X 38 X 64 cm,
  • gabaryt B – maksymalne wymiary 19 X 38 X 64 cm,
  • gabaryt C – maksymalne wymiary 41 X 38 X 64 cm.

Dla produktów o większych wymiarach, dostawa/zwrot przy użyciu InPost Paczkomaty jest niemożliwa.

Jaką formę zwrotu wybrać?

Dostępna forma zwrotu zależy od metody dostawy, którą wybrałeś do realizacji zamówienia.

Jak mogę złożyć reklamację?

Jeśli chcesz zareklamować produkt zakupiony w sklepie Kidstory.eu wypełnij formularze reklamacji, który należy wypełnić i odesłać na hello@kidstory.eu O decyzji reklamacji i dalszych krokach nasz zespół będzie Cię na bieżąco informować.

Co podlega reklamacji?

Reklamacji podlegają wszystkie produkty zakupione w sklepie Kidstory.