POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO KIDSTORY.EU

Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies Sklepu Internetowego (dalej: „Polityka”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla osób odwiedzających Sklep Internetowy. Pojęcia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w Polityce mają znaczenie, jakie nadaje im Regulamin Sklepu Internetowego. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kierować na adres e-mail: l

I. CEL POLITYKI
II. INFORMACJE OGÓLNE
III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM / USŁUGI ELEKTRONICZNE
2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ ORAZ REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY
3. KONTAKT Z KLIENTEM
4. NEWSLETTER
5. POWIADOMIENIE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU
6. BLOG
IV. CZAS PRZETWARZANIA
V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE
VII. PLIKI COOKIE
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. CEL POLITYKI

Celem niniejszej Polityki jest:
a) przedstawienie zasad przetwarzania przez Administratora danych osobowych w ramach Sklepu Internetowego (w tym Aplikacji Mobilnej), a poprzez jej udostępnienie przekazanie podmiotom danych niezbędnych informacji na temat przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: „RODO”);
b) wyjaśnienie Twoich praw w odniesieniu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz sposobu ich zabezpieczenia;
c) udzielenie informacji o stosowanych przez Sklep Internetowy plikach cookie oraz zasadach ich akceptacji.

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym Aplikacji Mobilnej) oraz podmiotem prowadzącym Sklep Internetowy jest Kid Story spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Reja 15/12, 65-076 Zielona Góra), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0001016028, NIP 9292075184, REGON 524299252, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, adres strony internetowej:  kidstory.eu, adres poczty elektronicznej: , numer telefonu: +48 603 432 775 , +48 609 684 505 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) (dalej: „Administrator”).
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail:
3. Administrator oświadcza, że dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:
a) przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osób, których dane te dotyczą;
b) zbiera dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c) dane osobowe są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e) przechowuje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
f) przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów wskazanych w pkt III poniżej.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach oraz w oparciu o różne podstawy prawne w zależności od tego z jakich funkcjonalności Sklepu Internetowego korzystasz, w szczególności w celu zawarcia i realizacji zawartych z Tobą umów, prowadzenia działań marketingowych, analitycznych lub statystycznych, podnoszenia jakości usług, realizacji stosownych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Szczegóły poniżej.

1. KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM / USŁUGI ELEKTRONICZNE
Podane przez Ciebie dane osobowe w związku z założeniem Konta w Sklepie Internetowym, a także inne dane osobowe uzyskane w związku z Twoją aktywnością w Sklepie Internetowym i korzystaniem z Usług Elektronicznych, są przetwarzane przede wszystkim w celu umożliwienia Ci rejestracji w Sklepie Internetowym oraz obsługi Twojego Konta, a także korzystania z innych dostępnych Usług Elektronicznych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania Umowy o Świadczenie Usług zawartej z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, analitycznych i statystycznych, a także dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ ORAZ REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY
Podane przez Ciebie dane osobowe w związku ze składaniem Zamówień oraz zawarciem Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym są przetwarzane przede wszystkim w celu realizacji procesu zakupowego tj.:
a) w celu realizacji Twojego Zamówienia oraz zawartej Umowy Sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania Umowy Sprzedaży zawartej z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) w celu rozliczenia Twojego Zamówienia oraz zawartej Umowy Sprzedaży, w tym wystawienie oraz przechowywanie dokumentów dotyczących sprzedaży, rozpatrywanie zwrotów oraz reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa, w tym obowiązków księgowych i podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, analitycznych i statystycznych, a także dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3. KONTAKT Z KLIENTEM
Podane przez Ciebie dane osobowe w związku z nawiązaniem kontaktu z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, czatu, telefonicznie lub formularza kontaktowego są przetwarzane przede wszystkim w celu obsługi Twojego zapytania i udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, analitycznych i statystycznych, a także dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. NEWSLETTER
W przypadku zapisania się na Newsletter (wyrażenie zgody na otrzymanie informacji handlowych), Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych (otrzymywanie Newslettera). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Newslettera zawartej z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych (niezależnie do Newslettera), analitycznych i statystycznych, a także dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. POWIADOMIENIE O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTU
Podane przez Ciebie dane osobowe w związku z chęcią otrzymywania powiadomień o dostępności Produktu są przetwarzane w celu przesłania powiadomienia o dostępności wybranego Produktu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy świadczenia usługi w postaci powiadomienia o dostępności Produktu – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, analitycznych i statystycznych, a także dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6. BLOG
W przypadku korzystania z Bloga, od momentu rozpoczęcia korzystania (tj. po poprawnym uruchomieniu serwisu polegającym na wyświetleniu właściwego adresu url –https://kidstory.pl w szczególności poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu: kidstory.eu. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu udostępniania Tobie treści i materiałów publikowanych w ramach Bloga. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie Bloga zawartej z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych (niezależnie do Bloga), analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na marketingu produktów lub usług.
Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane także do dochodzenia, ustalenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegający na prawnej potrzebie wykazania faktów lub obrony interesów.

IV. CZAS PRZETWARZANIA

1. Twoje dane osobowe są przetwarzane:
a) w związku z utworzeniem Konta lub korzystania z innych Usług Elektronicznych – przez okres istnienia Konta lub korzystania z innych Usług Elektronicznych;
b) w związku ze złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy Sprzedaży - przez okres niezbędny dla realizacji Zamówienia i wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, w tym rozliczenia Zamówienia i zawartej Umowy Sprzedaży oraz wypełnienia obowiązków prawnych związanych z zawartą umową (obowiązki księgowe i podatkowe);
c) w związku z nawiązaniem kontaktu z Administratorem – przez okres niezbędny do rozpatrzenia Twojego zapytania i udzielenia odpowiedzi;
d) w związku z prowadzonymi działaniami marketingowymi, analitycznymi lub statystycznymi – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej, ewentualnie do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
e) w związku ze świadczeniem przez Administratora usługi w postaci informowania Cię o dostępności Produktu – przez okres konieczny do powiadomienia Cię o dostępności Produktu (okres ten może się różnić w zależności od wybranego przez Ciebie Produktu);
2. Ponadto, w każdym przypadku Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane przez czas niezbędny do:
a) realizacji obowiązków Administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
b) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami - przez okres ich przedawnienia określony przez obowiązujące przepisy prawa.
3. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania, Twoje dane osobowe mogą być przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, z którymi współpracuje w ramach prowadzenia Sklepu Internetowego. Mogą być to podmioty, które technicznie pomagają prowadzić Sklep Internetowy np. dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówionych Produktów, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, firmy, które udzielają wsparcia w komunikacji z klientami i realizacji kampanii marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych. Podmioty trzecie, którym Administrator udostępnia dane osobowe w ramach Sklepu Internetowego, są zobowiązane do stosowania odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo i ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane także spółkom z grupy kapitałowej, do której należy Administrator.
2. Twoje dane osobowe są co do zasady przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”). Jednak w związku ze współpracą Administratora z podmiotami trzecimi w zakresie działalności Sklepu Internetowego, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza EOG, w którym podmiot współpracujący z Administratorem utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem. W przypadku takiego przekazania danych, będzie ono następowało tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem usług przez te podmioty na rzecz Administratora.
3. W przypadku przekazywania danych osobowych do podmiotów mających siedzibę poza EOG, Administrator zapewnia stosowanie wymogów określonych w rozdziale 5 RODO, w tym zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przekazania w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Możesz uzyskać kopię zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych poza EOG, kontaktując się z Administratorem pod adresem e-mail: .

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);
b) żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe);
c) usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
d) przenoszenia danych osobowych, które dostarczyła Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie niezbędność do wykonania umowy, np. do innego administratora;
e) cofnięcia zgody (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. PLIKI COOKIE

1. Administrator wykorzystuje pliki typu cookie (małe pliki tekstowe, tzw. ciasteczka) lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego.
2. Pliki cookie umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania Sklepu Internetowego oraz realizację jego podstawowych funkcji. Możemy je wykorzystywać również w celu przeprowadzania analizy korzystania ze Sklepu Internetowego, dostosowania go do Twoich zainteresowań i prezentowania dopasowanych treści reklamowych.
3. Pliki cookie zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na Twoją identyfikację). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać przypisane konkretnej osobie, a tym samym zostać uznane za dane osobowe. W stosunku do tego typu informacji stosuje się odpowiednio postanowienia Polityki dotyczące danych osobowych. W zakresie, w jakim pliki cookie będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie:
a) „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); oraz
b) „stałe” (persistent cookies) – które są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu, kiedy je usuniesz.
5. Poza niezbędnymi plikami cookie (których używamy w celu zagwarantowania prawidłowego działania serwisu i bezpiecznego korzystania z niego), w ramach Sklepu Internetowego możemy również używać następujących rodzajów plików cookie:
a) analityczne i funkcjonalne – pliki cookie mające na celu przeprowadzanie analizy sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego. Możemy dzięki nim m.in. określić liczbę osób odwiedzających Sklep Internetowy, a także wykrywać nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu i jednocześnie stale go ulepszać. Te pliki cookie ułatwiają Ci także korzystanie ze Sklepu Internetowego (np. poprzez zapamiętanie podanych przez Ciebie informacji oraz ustawień);
b) marketingowe – pliki cookie, które są wykorzystywane do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, a także mogą być wykorzystywane do dostosowania prezentowanych Ci treści i reklam przez podmioty trzecie, z którymi współpracujemy.
6. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Możesz w każdej chwili usunąć pliki cookie przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym lub zablokować możliwość ich zamieszczania w ustawieniach przeglądarki internetowej.
7. Szczegółowe informacje na temat sposobów zablokowania / usunięcia plików cookie dostępne są w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookie można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.
8. W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego masz możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookie, a następnie wyrażenia stosownej zgody odpowiadającej wybranemu zakresowi. W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookie się zgodzisz, takie pliki cookie będą instalowane na Twoim urządzeniu.
9. Pliki cookie nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego urządzenia. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym, umożliwić lub istotnie utrudnić prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego.
10. W związku z tym, że Administrator współpracuje z innymi podmiotami w ramach Sklepu Internetowego, na potrzeby tej współpracy przeglądarka zapisuje również pliki cookie, które pochodzą od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator. W ten sposób zbierane są m.in. informacje o oglądanych Produktach. Pliki cookie wysyłane przez te podmioty mają w szczególności na celu zapewnienie prawidłowego działania Sklepu Internetowego oraz poprawę skuteczności prezentowania reklam, które odpowiadają Twojej aktywności online. Administrator korzysta w szczególności z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki - może to nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów:
a) zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub użytkownika Sklepu Internetowego;
b) rozwój funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie / wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki.
2. Administrator każdorazowo umieści w ramach Sklepu Internetowego informację o zmianach w Polityce. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.
3. W związku z tym, że w ramach Sklepu Internetowego mogą się pojawiać odnośniki do zewnętrznych stron internetowych, które nie należą do Administratora i za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, Administrator zachęca do zapoznania się z politykami prywatności zamieszczonymi na zewnętrznych stronach internetowych, które należą do innych administratorów.
4. Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 22.09.2023.